.


کارخانه پکوک سازه صنعت صدرا

اطلاعات بیشتر


گالری تصاویر


کارخانه پکوک سازه صنعت صدرا

کارخانه پکوک سازه صنعت صدرا

جزئیات بیشتر
پروژه 32 طبقه سپاه شرکت رزمنده شهید خرازی

پروژه 32 طبقه سپاه شرکت رزمنده شهید خرازی

جزئیات بیشتر
پروژه 29 طبقه سپاه حضرت رسول شهید خرازی

پروژه 29 طبقه سپاه حضرت رسول شهید خرازی

جزئیات بیشتر

پکوک سازه صنعت صدرا


ساخت اسکت فلزی و سوله

ساخت اسکت فلزی و سوله

نصب اسکلت فلزی و سوله

نصب اسکلت فلزی و سوله

دفتر فنی و کنترل پروژه