توضیحات

پروژه 32 طبقه سپاه شرکت رزمنده شهید خرازی