توضیحات

پروژه 400 تنی فاز 4 اندیشه کرج - کارفرما شرکت ابنیه فعال زرد کوه